ORDINÆR GENERALFORSAMLING i HF Stadion Søndag den 26. marts 2023 kl. 13:00

Download som pdf

Dagsorden.:
1. Velkomst v/formanden:
Formanden bød velkommen, og indstillede Carsten fra Kolonihaveforbundet til dirigent.
Carsten Christiansen fra kolonihaveforbundet blev valgt som Dirigent, efter enstemmigt valg.
Carsten takkede for valget og spurgte om hvem der ville være referent, hvilket Søren Hansen fra bestyrelsen ønskede, da der ikke var andre, så blev Søren Valgt til referent.
Carsten spurgte om der var nogle der ønskede at være stemmetællere, det gjorde Steen Have 8 og Britta have 85 som blev vagt.

2. Formandens/ bestyrelsens beretning.
Carsten gav ordet til formanden som gennemgik bestyrelsesberetningen, Thomas takkede Marie-Louise vores bogholder for hendes arbejde og overblik, herunder loddepigerne for deres arbejde og det store overskud de igen i år har samlet ind. Thomas orienterede om at ventelisten igen var åben for tilmelding, men at den måske ville blive lukket igen, hvis der kommer for mange tilmeldinger.
En henstilling til at haverne skal være åben når der skal åbnes / lukkes for vandet, så bestyrelsen ikke skal ind i alle haver inden åbning.
Der er indkøbt nye håndtørrer til toiletterne samt to nye udhængsskabe.
Thomas gjorde opmærksom på at henvendelser skal ske via bestyrelsens mail eller postkasse og ikke via facebook.
Thomas forklarede omkring containeren som desværre måtte aflyses og hvorfor.
Fremtiden for bestyrelsen var et ønske om mere synlighed i forbindelse med referater, aktivitetslister og de udfordringer der kunne være. Thomas forklarede om at 2023 ville bestyrelsen sammen med kolonihaveforbundet udarbejde en drejebog om hvilke arbejder der var i bestyrelsen og hvordan de evt. skulle håndteres.
Sidst sluttede Thomas af med at fortælle at der desværre forsat er enkelte have lejere der ikke betaler til tiden, derfor vil der fremover komme rykker og administrationsgebyr ved for sen betaling.
Der var følgende spørgsmål til beretningen:
Ventelisten skal være synlig i vores udhæng skabe og på hjemmesiden, så derfor skal den nuværende opdateres, da den er nogle år gammel. Svar: Bestyrelsen opdaterer ventelisten og den synliggøres fremadrettet.
Der var et ønske om at beretninger, referater fra bestyrelsesmøder mv. sættes i udhæng skabe og på hjemmesiden: Svar: det vil bestyrelsen også gøre fremadrettet.
Der var et ønske om at der kunne laves en Chatfunktion på hjemmesiden nu hvor bestyrelsen ikke er på facebook. Svar: Bestyrelsen kigger på om det kan lade sig gøre, da det er bestyrelsen selvder
varetager hjemmesiden herunder opsætning.
Der blev spurgt til opdatering af mailadresser for medlemmer: Svar: Bestyrelsen har udsendt en mail omkring hensigtserklæring så det er muligt at afmelde information fra bestyrelsen fremadrettet, men det er vigtigt medlemmerne selv orientere bestyrelsen hvis man skifter mail, eller man ikke modtager mails fra bestyrelsen.

3. Årsregnskab/ fremlagt af Marie-Louise.
Marie-Louise gennemgik regnskabet for 2022, der var spørgsmål til regnskabet, vedr. den høje pris for vandforbrug. Svar Bestyrelsen er i dialog med vandforsyningen da vi ikke kan forstå de nye målere og forbruget. Årsregnskabet blev godkendt.

4. Indkommende forslag.
Carsten gennemgik de indkommende forslag, som følger:
A.: Der er forslag omkring opstilling af grøn container både forår og efteråret som tidligere:
Forslag A blev nedstemt: 18 for, 23imod, og 3 der ikke stemte.

B.: Der er forslag om at bygge en haveaffaldsgård som den i Lyngen
Forslag B, trækkes men skal indtænkes i forslag C.

C: Bestyrelsen stiller forslag om udvalg til grønt / Container.
Blev enstemmig vedstemt. (Hanne have 40, Anne have 19 og Ritta have 27)

D: Bestyrelsen stiller forslag til udvalg til fælleshus
Blev enstemmig vedstemt. (Morten Have 45, Knud have 85 og Anne Have 19)

E:Bestyrelsen stiller forslag til at generalforsamlingen fastsætter et beløb for ikke deltagelse til fællesarbejder:
Bestyrelsen trækker forslaget og genvurdere antallet af frivillige der hjælper i 2023 om det er nødvendigt.

F:Bestyrelsen ønsker godkendelse for at der udbetales 100kr til dem der hjalp på fællesdagen 2022
Blev enstemmig vedstemt.

G:Bestyrelsen stiller forslag til at der ved vurdering fremover kommer til at koste 1200kr i stedet for
500kr
Blev enstemmig vedstemt.

H:Bestyrelsen stiller forslag til at der ved salg af haver fremover kommer til at koste 1200kr i stedet for
500kr
Blev enstemmig vedstemt.

I:Bestyrelsen stiller forslag til at generalforsamlingen tager stilling til om rengøring af toiletter fremover skal håndteres af eksterne.
Der blev spurgt meget til skat og indberetning af disse pengeydelser: Svar Bestyrelsen undersøger.
Forslaget blev nedstemt:

5. Godkendelse af budget for 2023/2024
Bogholderen gennemgik budgettet, der var lidt spørgsmål til vand og El posten som var sat højt, men det er sat i forhold til evt. stigninger som ikke har været med i 2022.
Budgettet blev godkendt.

6. Valg af Formand/kasserer.
På valg er Thomas Winsløv, som ønsker genvalg.
Thomas Blev genvalgt for to år.

7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er Stig Smedegaard som ønsker genvalg;
Stig blev genvalgt for to år.
Valg af suppleant til bestyrelsen.
Steen have 8 blev valgt for et år.

8. Valg af Revisorer og suppleanter:
På valg er Britta.
Britta blev valgt for to år
Betinna have blev valgt for et år.
Suppleanter
Kari have 87 for et år

9. Valg af medlemmer til flag og rengøring;
Gitta have 59 blev valgt til rengøring for et år.
Knud have 85 Blev valgt til flagarbejder for et år.

10. evt.
Sommerfest / festudvalg.
Signe have 51 valgt
Grete have 63 valgt

Websitet anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering