Vedtægter

VEDTÆGTER

Download som pdf

Download som pdf

 

§ 1. Haveforeningens navn og stiftelse.

1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Stadion. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

1.2 Foreningen er stiftet den 5. september 1944.

§ 2. Formål og virke
2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Nordøstsjællands kreds og Kolonihaveforbundet.

2.2. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede have område eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.

2.3. Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet.

§ 3. Medlemmer

3.1. Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse.

3.2. Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl uden for haveforeningen.

Adresseændring skal meddeles bestyrelsen senest 2 uger efter, at ændringen er sket.
Medlemmet skal have bopæl i Lyngby-Taarbæk kommune for at kunne leje en kolonihave, Medlemmet er forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved flytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen skriftligt bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel
jfr. § 8.
3.3. Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.

3.4. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale. 3.5. Et medlem kan kun leje en have og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening under Kolonihaveforbundet. Overtrædes denne bestemmelse skal bestyrelsen bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jfr. § 8.

§ 4. Hæftelse

Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtelser.

§ 5. Medlemskapitalen

5.1 I forbindelse med optagelse som medlem erlægges et optagelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, og som ikke tilbagebetales ved udtræden.

5.2 Ved optagelsen som medlem betaler køber et fast beløb til sælger, som dækker tidligere erlagt indskud til toiletbygning, vandforsyningsanlæg indskuddet tilbagebetales ved salg af havelodden.

§ 6. Leje

6.1. Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

6.2. Betaling af leje anses for rettidig, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag.
Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag.

6.3. Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et gebyr på kr.100 samt et administrationsgebyr på 100kr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør, jfr. § 8.

§ 7. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

7.1. Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

7.2. Medlemmet er pligtig at overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejeaftalen indeholdte bestemmelser.

§ 8. Ophævelse/opsigelse og overdragelse af lejemål
8.1. Lejer har ret til at opsige sit lejemål af havelodden i henhold til reglerne i lejekontrakten mellem lejer og foreningen.

8.2. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på lejerens adresse.
Det er en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.

8.3. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods påtale fortsætter dermed, eller såfremt lejeren af en havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer.

8.4. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet i væsentlig grad misligholder den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.
Overtrædelse af forbuddet mod benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse er en grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området.

8.5. Når bygninger på en havelod overtages af en pantekreditor med henblik på fyldestgørelse, bortfalder lejers leje ret til havelodden fra overtagelsestidspunktet.

8.6. Når lejeretten til en havelod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse inklusiv fundering og indbo.
Fjernelse skal dog foretages på en sådan måde, at hverken havens anlæg eller det kollektive foreningsanlæg påføres skade.

8.7. Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen til den, foreningen godkender til at indtræde i lejeaftalen. Denne ret er dog betinget af en forudgående vurdering og værdiansættelse af det, som kan indgå i salget.
Salg kan ikke betinges af forpligtelse for køber til samtidig at købe indbo og redskaber.
Værdiansættelse skal finde sted i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte retningslinjer.

8.8. Salg kan ikke finde sted uden foreningens direkte medvirken.

8.9. Har medlemmet ikke inden 4 uger efter lejemålets opsigelse eller ophævelse bortfjernet eller solgt den på havelodden opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende overdragelsesregler, jfr. Forbundsvedtægtens § 7, pkt. 5, kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter, hvem der skal overtage have og bebyggelse i henhold til ventelisten samt vilkår for overdragelsen i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte vurderingsregler.
Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion.
Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v., forud for andre kreditorer.
Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.
Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab med tilhørende lejeaftale har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

8.10. Bestyrelsen har intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v., der overdrages. Bestyrelsen kan kræve, at det udtrædende medlem fremlægger tingbogsattest vedr. bebyggelsen.

8.11. Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en slægtning i ret op- og nedstigende linje. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre.

8.12 Afgår et medlem ved døden, ophører lejemålet efter 3 måneder pr. den første i en måned.

Dog gælder, at en efterlevende ægtefælle har ret til at forsætte lejeaftalen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette,
at en person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, skal, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, have samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet,
at en myndig slægtning i op- og nedstigende linje har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Der skal inden overdragelsen ske vurdering af kolonihavehuset i overensstemmelse med Kolonihaveforbundets vurderingsregler.
Bestyrelsen skal påse, at de ovenfor anførte betingelser er opfyldt.

§ 9. Venteliste intern.
9.1. Foreningens medlemmer har mulighed optagelse på intern venteliste, hvor der disse medlemmer vil have fortrinsret til køb af have, i forhold til den eksterne venteliste.
Det koster 200kr i oprettelse og herefter 100kr pr. år for at blive stående.

§ 10. Fællesarbejde
10.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.
Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have.

10.2. Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver herfra, en afgift fastsat af generalforsamlingen. Pålagt afgift betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

10.3. Det er i foreningen besluttet at følgende arbejder kan udføres af medlemmer af haveforeningen:
Flag:
Flag skal følge de Justitsministeriet flagregler og angivende flagdage samt søndage hvis muligt. Der er pr. 2022 13 flagdage i denne periode.
Flag ydelse er fastlagt til 1400kr. pr. sæson. (marts – oktober)
Beløbet er bagudbetalt og overføres af to rater, ligeligt fordelt over sæsonen.
Rengøring af toiletter
Rengøring af toiletter skal ske en gang om ugen og/eller efter behov. Der skal dog føres tilsyn min. en gang om ugen.
Rengørings ydelse er fastlagt til 8.800kr, pr. valgt periode i alt.
Beløbet er bagudbetalt og overføres af fire rater, ligeligt fordelt over perioden.
Medlemmer der ønsker at forestå dette disse arbejder, bliver valgt på den ordinære generalforsamling. Hvis flere medlemmer ønsker disse poster, vil der kunne fortages afstemning på generalforsamlingen. Ovenstående satser er i alt, så hvis flere medlemmer
deles om eksempelvis rengøring, vil beløbet skulle deles mellem de medlemmer der udføres arbejdet. Hvis der ikke er nogle medlemmer af foreningen der ønsker at udføre opgaven med rengøring af toiletter, vil arbejdet udføres af en ekstern momsregistreret virksomhed. Og flag opsætning / nedtaget, vil ikke blive udført.
Denne pengeydelse blive overført via bank eller mobilepay med tilbagevirkende kraft.

§ 11. Generalforsamling
11.1. Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed.

11.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning.
3) Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
4) Indkomne forslag.
5) Godkendelse af budget.
6) Valg af formand/kasserer.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8) Valg af revisorer og suppleanter.
9) Valg af medlemmer til rengøring / flag.
10) Eventuelt

11.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det.

11.4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 33 % af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

11.5. Bestyrelsen er i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 2 og senest 3 uger efter indkaldelsen.

11.6. Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De hermed forbundne udgifter afholdes af foreningen.

11.7. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen, er til stede. Bestemmelserne i pkt.11.4 gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger.

11.8. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

11.9. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse.

11.10. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle eller samlever.

11.11. Hvert havelod har 1 stemme.

11.12. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

11.13. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.
Skal der stemmes om forslag til vedtægtsændring, Optagelse af kollektive lån. Ekstraordinære indskud, Haveforeningens opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

11.14. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand.

§ 12. Bestyrelsen
12.1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.

12.2. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig periode.
Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i ulige og lige år.
1 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og 2 i lige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Generalforsamlingen vælger 1 suppleanter for en 2-årig periode.

12.3. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én repræsentant fra samme havelod, med mindre der er tale om valg til udvalg under bestyrelsen. Hvis et
bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen – dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse.
Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling. (inden for 8 uger).

12.4. Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot et medlem af bestyrelsen begærer det.

12.5. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.

12.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Hvis antallet af stemmer er lige, tæller formandens stemme for to.

12.7. Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder.

12.8. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.

12.9. Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen. Dog må beløbet ikke overstige 15.000kr pr. regnskabsår, hvis der skal benyttes mere end 15.000kr pr. regnskabsår, skal dette godkendes ved en generalforsamling.

12.10 Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet: – en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger, – en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler, – en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand – en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.

§ 13. Tavshedspligt

Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indseende i under deres arbejde for foreningen.
Ved førstkommende bestyrelsesmøde underskrives en tavshedserklæring.

§ 14. Tegningsret

14.1. I økonomiske forhold tegnes foreningen ud ad til af formanden og kassereren i fællesskab eller af den samlede bestyrelse. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.

§ 15. Regnskab og revision

15.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Det påhviler kassereren og/eller professionel bogholder at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser.
Det påhviler i øvrigt kassereren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget.
Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor. Omkostninger til bistand af professionel bogholder må ikke overstige 15.000kr, uden en forudgående godkendelse ved en generalforsamling.

15.2. Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor for 2 år og 1 revisor suppleant for 2 år. Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til. Intern revisor modtager 200 pr. år, i honorar.

15.3. Revisorerne skal foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år. Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender. Alle kontanter i foreningen skal indsættes på foreningens konto inden for 14 hverdage efter modtagelse.

§ 16. Foreningens opløsning

16.1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet have område, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye have område med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.

16.2. Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer.
Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt.

16.3. Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med Lyngby-Taarbæk Kommune er i kraft.

Vedtaget den 12/06-2022

Websitet anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering